Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υποστήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων, οι οποίες θα προσφέρουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σε τομείς που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν, κατά προτεραιότητα, συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου: • Αγροδιατροφικός τομέας • Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική βιομηχανία • Μεταποιητική βιομηχανία και λοιποί δυναμικοί τομείς (παραγωγή προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, μαρμάρου) • Οριζόντιοι υποστηρικτικοί τομείς (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αστικές Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016
  • Επιχειρήσεις
  • ΝΠΔΔ εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
  • Πανεπιστήμια
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
  • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 7/9/2020 έως 6/11/2020

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιωάννα Λαμπροπούλου

2713 601380
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/9/2020

Περιοχή μελών