Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας δύναται να αξιοποιήσει ενδεικτικά το παρακάτω μίγμα ενεργειών:

- Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου διάγνωσης των αναγκών του παραγωγικού περιβάλλοντος για τη Γαλάζια Οικονομία. Το σχέδιο θα επικαιροποιείται, αναλόγως της προόδου υλοποίησής του, των αποτελεσμάτων του, καθώς και των προτεραιοτήτων του Δήμου Πειραιά.

- Καταγραφή των ερευνητικών και καινοτομικών αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί, όπως και αποτύπωση βέλτιστων πρακτικών, κυρίως σε εθνικό επίπεδο και δευτερευόντως σε διεθνές, που να αφορούν τον τομέα και τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας.

- Δημιουργία ενιαίας ανοικτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα ερευνητικά και καινοτομικά αποτελέσματα και το σχετικό ερευνητικό δυναμικό, ανοικτά προσβάσιμη στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο, όπως αυτά θα καταγράφονται από την ανωτέρω διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου αποθετηρίου με ‘δεδομενο-κεντρική’ εννοιολογική αντίληψη, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Οικονομία.

- Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων (ενδεικτικά π.χ. forum ανταλλαγής ιδεών, on-demand πλατφόρμας με εκπαιδευτικό υλικό, εργαλείο υποστήριξης των ΜΜΕ σε διάφορα θέματα ανάπτυξής τους στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, ευφυών μοντέλων ψηφιακής διοίκησης παραγωγής και διάθεσης κ.ά), που θα διευκολύνουν τον επιχειρηματικό κόσμο να αξιοποιεί και να ενσωματώνει τα καταγεγραμμένα ερευνητικά και καινοτομικά αποτελέσματα. Εμπειρογνωμοσύνη για την καταγραφή καλών πρακτικών για τουλάχιστον 3 περιοχές με κοινή φυσιογνωμία με την ΠΕ Πειραιά

- Εκπόνηση οδηγού για τη δημιουργία και ενίσχυση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας για τη διεθνοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών των κλάδων Γαλάζιας Οικονομίας.

- Συμβολή στον σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τους δυναμικούς κλάδους στη Γαλάζια Οικονομία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων (ενδεικτικά: ναυτιλία, εφοδιασμοί, μεταφορές κ.α.)

- Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των δυναμικών κλάδων Γαλάζιας Οικονομίας του Πειραιά, το οποίο θα ενισχύσει τις γνώσεις των ενδιαφερομένων για το εν λόγω οικοσύστημα. - οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων (workshops) για την παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του έργου, ώστε να προσελκύσει και ενεργοποιήσει περαιτέρω τους ενδιαφερομένους στο επιχειρηματικό και ερευνητικό περιβάλλον των κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας και να ενθαρρύνει τις συνέργειες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Πειραιώς
  • Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Περίοδος υποβολής

από 20/9/2020 έως 31/3/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην στη διεύθυνση Μακράς Στοάς 15, Πειραιάς 185 31 «ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ» εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 2.090.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μακράς Στοάς 15, 185 31 Πειραιάς
Τηλ
210 4199807
Φαξ
213 2022906

Μαρία Καρακατσάνη

214 4053313
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/9/2020

Περιοχή μελών