Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών

Παροχή σε κατ’ ελάχιστον 4.200 ανέργους, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση -on the job training σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων στους κλάδους των Υποδομών και των Μεταφορών. Επιμέρους ενέργειες:

  • Εξειδίκευση σε ειδικότητες και δεξιότητες: Αποτελεσματικότερ σύζευξης μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
  • Επαγγελματική συμβουλευτική: Παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους που υλοποιείται από Συμβούλους, μέσω συνεδριών, ο αριθμός των οποίων θα κυμαίνεται από δύο έως έξι.
  • Επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική κατάρτιση και on the job training): Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες (κατά μέσο όρο) θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και πρακτικής θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του Τμήματος το οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε ωφελούμενος (από 120 έως 170 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και από 80 έως 130 ώρες πρακτικής άσκησης).
  • Πιστοποίηση: H διαδικασία της πιστοποίησης των καταρτισθέντων θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς.
  • Συντονισμός, διαχείριση & παρακολούθηση: Συνολικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πράξης καθόλη τη διάρκεια υλοποίησής της καθώς και διαχείριση και απόδοση στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών επιδομάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων επιχειρήσεων

Περίοδος υποβολής

από 17/9/2020 έως 30/10/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 13.487.500

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Βασίλειος Μπρούζος

210 5271141
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/9/2020

Περιοχή μελών