Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Έχει λήξει

Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας σε χρόνιους ασθενείς, με υποκείμενη νόσο τον σακχαρώδη διαβήτη, μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα - μακροχρόνια φροντίδα ασθενών, με έμφαση την υποστήριξή τους στην ουσιαστική επιμήκυνση των ποιοτικών ετών της ζωής αλλά και την ενδυνάμωση στο κρίσιμο για αυτούς περιβάλλον της παρούσας υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Περιλαμβάνονται:

  • βιωματικά σεμινάρια επιμόρφωσης στην αγωγή υγείας και αυτοφροντίδα-μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με διαβήτη
  • μελέτη – έρευνα
  • ημερίδες (σε δήμους και την επιστημονική κοινότητα) σε πόλεις της Περιφέρειας
  • δημιουργία εξειδικευμένου οδηγού αγωγής υγείας (για ασθενείς και φροντιστές)
  • ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης
  • εκπαιδευτικά εργαλεία για ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων)
  • Σωματεία (Δευτεροβάθμια Σωματεία, Ομοσπονδίες Συλλόγων ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη)

Περίοδος υποβολής

από 14/10/2020 έως 23/11/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 280.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ηροδότου 28, 691 32 Κομοτηνή
Τηλ
25313 52300, 25310 82080
Φαξ
25310 81601

Χρυσόστομος Ιωαννίδης

25313 52390
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2020