Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" [ΠΡ 53]

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση δράσεων σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα, καθώς και τις συνέργειες με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθεί μελέτη για τις κάτωθι ενδεικτικές ενέργειες:

  • Αποτύπωση και εξειδίκευση της στρατηγικής για την ενίσχυση του Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραμματική περίοδο 2020-2027 και την εναρμόνιση της στρατηγικής αυτής με τους Στόχους Πολιτικής και Ειδικούς Στόχους της ΕΕ και τους σχετικούς με τη δημόσια διοίκηση στόχους του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας
  • Προτεραιοποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής Αξόνων πολιτικής και ενδεδειγμένων δράσεων στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών

Περίοδος υποβολής

από 16/10/2020 έως 30/6/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 49.600

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 213 2018020
Φαξ
213 2018037

Νεκτάριος Βούρτσης

213 2018022
  

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2020

Περιοχή μελών