Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Έχει λήξει

Ενίσχυση της ανακύκλωσης απορριμμάτων και ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης του ΣΒΑΑ Ηρακλείου προκειμένου να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ειδικότερα επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω: • Εξασφάλισης υλικοτεχνικής υποδομής για συλλογή στην πηγή • Καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών ανακύκλωσης κλπ. • Δράσεων πρόληψης όπως η δημιουργία και ανάπτυξη Πράσινων Σημείων, η προμήθεια απορριμματοδεκτών ανακύκλωσης των διαφορετικών ρευμάτων, η προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών με αναδευτήρα, η προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων κάδων ανακύκλωσης και η προμήθεια εξοπλισμού (οχήματα, ειδικός εξοπλισμός εν γένει) για την υποστήριξη της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2020 έως 31/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηρακλείου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.700.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040

Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός

2813 404529
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021