Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Έχει λήξει

Στήριξη γεωργών που συμμετέχουν σε βιολογική φυτική παραγωγή ή σε βιολογική ζωική παραγωγή και οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις στήριξης που θα υποβληθούν αφορούν στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις. Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000 € ανά εκμετάλλευση.

Σε ποιους απευθύνεται

Στην παρούσα Πρόσκληση δύνανται να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το ίδιο είδος πιστοποίησης (δράση του υπομέτρου 11.1) για το οποίο ήταν ενταγμένοι. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής.

Περίοδος υποβολής

από 9/11/2020 έως 26/2/2021 (ώρα 13:00)

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ, φάκελο της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνει την αρμοδίως υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, καθώς και όσα από τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 δεν επισυνάφθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Για την επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπομέτρο 3.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος, όπως ειδικότερα καθορίζονται στις παραγράφους 1.6 και 1.7 της παρούσας.

Προϋπολογισμός

€ 25.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275204, 210 5275220
Φαξ
210 5275268

Δροσούλα Σωτηροπούλου

22310 66553
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2021