Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Έχει λήξει

Απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, απόκτηση σχετικής πιστοποίησης σε ειδικότητες του τομέα της αγροδιατροφής (με έμφαση στα γαλακτοκομικά προϊόντα, προϊόντα μελιού, οίνου, ελαιούχα προϊόντα, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά) με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι απασχολούμενοι στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι
  • Κλαδικοί Φορείς
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: ΟΤΑ α’ βαθμού ή ενώσεις αυτών

Περίοδος υποβολής

από 2/9/2020 έως 30/11/2020

Η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου, στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», στη διεύθυνση: Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 – 453 32 Ιωάννινα, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα προέρχονται από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ-Leader της Ήπειρος ΑΕ (όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας, μη συμπεριλαμβανομένου της Περιοχής Υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών (Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών, Δημοτική Ενότητα Νήσου Ιωαννίνων, Δημοτικές Κοινότητες Πεδινής, Ανατολής, Κατσικάς και Περάματος).

Προϋπολογισμός

€ 110.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, 453 32 Ιωάννινα
Τηλ
26510 36686, 26510 83087
Φαξ
26510 33419

Δημήτριος Παντούλης, Γεώργιος Θεοχάρης, Ευάγγελος Χρυσής

26510 83087
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/12/2020