Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Έχει λήξει

Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) (651/2014).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη καθώς και μελέτες σκοπιμότητας
 • Ενισχύσεις για δαπάνες καινοτομίας (αρ. 28 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)
 • Ενισχύσεις για δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (αρ. 31 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)
 • Ενισχύσεις για δαπάνες προώθησης προϊόντων (αρ. 19 του Καν. Ε.Ε. 651/2014).

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μία από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Περίοδος υποβολής

από 10/9/2020 έως 29/1/2021 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Δράση- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 1. να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1
 2. να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο Παράρτημα Ι.2 σε pdf μορφή. Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται από την Δ.Α./ΕΦ συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση
 3. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα φορολογικά και λοιπά έντυπα που προβλέπονται από την πρόσκληση και ειδικότερα στο κεφάλαιο 9 της παρούσας πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Να ...

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 17 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 3.877.449

Υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • ΒΑΑ Δήμου Πατρέων: 850.000€

 • ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου: 650.000€

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου Π/Υ από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά του στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Eθνική Oδός Πατρών - Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Άρης Μαμασιούλας

2613 611417
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/1/2021