Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στο Ν. Χίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας

Αναλυτικότερα, οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά στα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα, είναι οι ακόλουθες:

 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και πλήρους εκσυγχρονισμού 2 αλιευτικών καταφυγίων που χρήζουν επέμβασης, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά για τους αλιείς της περιοχής, όπως:
  • Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών
  • Αποκατάσταση υποσκαφής παλαιάς προβλήτας
  • Φωτοσήμανση προβλήτας
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων πλωτών προβλητών
  • Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων παροχής ρεύματος και νερού
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού
  • Βελτίωση πρόσβασης σε αυτά
  • Αποκατάσταση χερσαίας ζώνης.

 • Βελτίωση των υποδομών στις πύλες εισόδου του νησιού και πρώτης υποδοχής των τουριστών και τη δημιουργία νέων υποδομών για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως: 
  • Δημιουργία/εκσυγχρονισμός χώρων αναμονής
  • Δημιουργία/εκσυγχρονισμός γραφείων πληροφόρησης τουριστών
  • Τουριστικές πληροφορίες (σημάνσεις αξιοθέατων και μνημείων, προώθηση περιοχών, περιπατητικών διαδρομών κλπ.)
  • Δημιουργία θαλάσσιων πάρκων
  • Δραστηριότητες κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές: Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αναβάθμισης των επιλεγμένων παραλιακών μετώπων και οικισμών, τα οποία εκτιμάται ότι χρήζουν παρεμβάσεων με στόχο την ποιοτική και πολιτιστική αναβάθμιση των περιοχών αυτών. Ενδεικτικά:
  • Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού
  • Δημιουργία πεζόδρομων
  • Σημεία φωτισμού (δημιουργία νέων και ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων)
  • Πλακοστρώσεις και επισκευή πλακοστρώσεων δρόμων – πλατειών
  • Κοινωφελή – Πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα κλπ.)
  • Βελτίωση βιολογικών καθαρισμών
  • Αποκατάσταση διάβρωσης ακτών
  • Δράσεις πολιτικής προστασίας κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους

 

Περίοδος υποβολής

από 25/11/2020 έως 25/1/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση Ροδοκανάκη 7, 821 00 Χίος εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Χίου

Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες Χίου, Θυμιανών, Νεοχωρίου, Καλλιμασιάς, Καταρράκτη, Νενήτων, Καρδαμύλων, Πυργίου, Ελάτας, Καλαμωτής, Λιθίου, Μεστών, Ολύμπων, Βροντάδου, Καρυών, Λαγκάδας, Συκιάδας, Οινουσσών, Ψαρών.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες βάσει της αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018)

Προϋπολογισμός

€ 503.480,20

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ροδοκανάκη 7, 821 31 Χίος
Τηλ
22710 43510, 22710 43511

Ιωάννης Καρράς

22710 43510
  

Μιχάλης Τέττερης

22710 43510
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2020

Περιοχή μελών