Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Έχει λήξει

Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/ υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσω της Δράσης θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις (άρθρο 25 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργoύν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής.Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής

από 13/11/2020 έως 17/2/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στα ελληνικά, στη διεύθυνση: http://www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης (ενδεικτικό υπόδειγμα παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.1). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Να ...

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 19 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 9.000.000

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

  • Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: 3.000.000€
  • Αγροδιατροφή: 3.000.000€
  • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3.000.000€

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας - Τμήμα A΄Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/2/2021