Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενεργειακή αναβάθμιση εκπαιδευτικών κτιρίων αρμοδιότητας ΚτΥπ ΑΕ στην Αττική

Έχει λήξει

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια που:

  • είναι νομίμως υφιστάμενα κτίρια αρμοδιότητας των δυνητικών δικαιούχων (δηλαδή κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια και αυτή ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση)
  • είναι ιδιοκτησίας του δικαιούχου
  • κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ', βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017
  • δεν αποτελούν αθλητική εγκατάσταση
  • διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή σεισμική ικανότητα
  • διαθέτουν το προβλεπόμενο από το νόμο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίρια ή κτιριακή μονάδα κατά δύο τουλάχιστον τάξεις ενεργειακής απόδοσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2020 έως 30/7/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Χρήστος Σιμιτόπουλος

213 1501525
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/8/2021