Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο Ν. Λασιθίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας

Αναλυτικότερα, οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω της τοπικής στρατηγικής, όσον αφορά στα έργα δημόσιου χαρακτήρα, είναι οι ακόλουθες:

  • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν: • η βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια όπως η βελτίωση της σηματοδότησης και του φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ανέλκυσης - καθέλκυσης σκαφών, η δημιουργία χώρων διοίκησης και χώρων υγιεινής, η εξασφάλιση παροχών πόσιμου νερού, η δημιουργία έργων για την αντιμετώπιση της προσάμμωσης και για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών • η δημιουργία και βελτίωση κοινών υποδομών και συστημάτων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων των αλιέων: καρνάγια, αποθήκες, ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας κλπ. • η δημιουργία και βελτίωση χώρων πώλησης αλιευτικών προϊόντων (ιχθυαγορές).
  • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν: • η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων • η δημιουργία υποδομών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος • οι υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού (π.χ. σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, θέσεις θέας κλπ.) 
  • Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν: • η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (π.χ. πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης και αναψυχής) • η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και η μετατροπή τους σε χώρους για κοινωφελή χρήση ή χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ. πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, ωδεία, βιβλιοθήκες) • η αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον όπως είναι οι υγροβιότοποι κλπ. • η βελτίωση της βιοποικιλότητας (π.χ. τοποθέτηση τεχνητών υφάλων για την αποκατάσταση θαλάσσιων οικοτόπων) • η υλοποίηση τεχνικών έργων για την αποκατάσταση της διάβρωσης των ακτών • δράσεις πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, καταστροφές που προέρχονται από τη θάλασσα κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2021 έως 19/4/2021

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση: Αργυροπούλου 3,  721 00 Αγιος Νικόλαος, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου για την υλοποίηση του Μέτρου 8.3.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 περιλαμβάνει τις ζώνες αλιείας που ανήκουν στις παρακάτω 16 Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας: 1)Αγίου Νικολάου, 2)Βρουχά, 3)Ελούντας, 4)Καλού Χωριού, 5)Κριτσάς, 6)Λιμνών, 7)Σκινιά, 8)Βραχασίου, 9)Αγίου Στεφάνου, 10)Πεύκων, 11)Σητείας, 12)Λάστρου, 13)Ρούσσας Εκκλησιάς, 14)Τουρλωτής, 15)Παλαικάστρου, 16)Ζάκρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 192.941,67

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΕ (ΑΝΛΑΣ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αργυροπούλου 3, 721 00 Άγιος Νικόλαος
Τηλ
28410 91110
Φαξ
28410 91120

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2021