Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και των δομών υγιεινής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έχει λήξει

Παρεμβάσεις δημιουργίας επέκτασης ή/και αναβάθμισης υποδομών πρόνοιας (φροντίδας ηλικιωμένων, ή/και ΑΜΕΑ καθώς και έργα ανάπτυξης υποδομών ανοιχτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών ομάδων) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2021 έως 17/6/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 7.800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Κυριακή Τουρλούκη

2713 601349
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2021