facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στη Θεσσαλία

Χρηματοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε επιλέξιμες κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στις οποίες υπάρχει εν λειτουργία σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο.

Mια κατοικία προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
 • Να βρίσκεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ).
 • Να υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων. 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα που: 

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
 • δεν έχουν  συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ)
 • έχουν ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000€ ή  οικογενειακό εισόδημα «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000€ ή ειναι  δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Περίοδος υποβολής

από 4/2/2021

Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος βλ. Σχετικά αρχεία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται με φυσικό φάκελο χειρόγραφα στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονικής-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ):

 • Λάρισα: Φαρσάλων 219
 • Βόλος: Γ. Καρτάλη 32
 • Τρίκαλα: Συγγρού 33
 • Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ωφελούμενοι της δράσης: Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και Έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
 • Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
 • Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου κλπ.
 • Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
 • Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα - λέβητα.
 • Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
 • Υπογραμμίζεται ότι ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για την Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και την Έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της δράσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός με ΦΠΑ βάσει εγκατεστημένης ισχύος νέου συστήματος λέβητα-καυστήρα (Ρi) διαμορφώνεται ως εξής:

          Ρi ≤ 35:   έως  4.000 €

  35 < Ρi ≤ 50:   έως  6.500 €

  50 < Ρi ≤ 100: έως 11.500 €

100 < Ρi ≤ 200: έως 16.000 €

          Pi> 200:  έως 21.500 €

Ποσοστό επιχορήγησης εσωτερικής εγκατάστασης

 •  65% για ατομικό εισόδημα έως 20.000€ ή οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€
 • 100% για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

Προϋπολογισμός

€ 6.120.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλ
11150 Δε–Πα: 08:00–20:00, Σα: 09:00–15:00

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/4/2021