Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση

Έχει λήξει

Επιμόρφωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06, εκπόνηση επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία διαδικτυακής πύλης για το υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται διαρκώς και helpdesk που θα επιτρέπει την επικοινωνία των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών, γονέων, στελεχών εκπαίδευσης κλπ.) Θα πραγματοποιηθεί επιστημονική-ερευνητική προσέγγιση της δράσης χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο/ερευνητικό εργαλείο (συμπλήρωση ερωτηματολογίων, δειγματοληπτικές συνεντεύξεις, παρατήρηση και δειγματοληπτικές επιτόπιες συναντήσεις) και αποτίμηση της δράσης ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, για τη γενίκευση του θεσμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη
  • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 5/3/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 541.371

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ισμήνη Γουργιώτου

210 3278116
  

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021