Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Έχει λήξει

Γενίκευση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω εργαστηρίων δεξιοτήτων προκειμένου να είναι ικανοί να αξιοποιήσουν το επιμορφωτικό/ υποστηρικτικό υλικό που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της δράσης. Στόχος είναι η επιμόρφωση περίπου 75.000 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια όλης της χώρας. Για την υποστήριξη της δράσης προβλέπονται υποστηρικτικές ενέργειες όπως οργάνωση, τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη μέσω helpdesk καθώς και ενέργειες δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Περίοδος υποβολής

από 5/3/2021 έως 31/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"» στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 412.760

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Μαρία Κωνσταντινοπούλου

210 3278103
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021