Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτες ωρίμανσης έργων πολιτισμού στην Περιφέρεια Κρήτης

Μελέτες ωρίμανσης έργων πολιτισμού που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: Αρχαιολογικά Μουσεία, ανάδειξη/ ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων που προτείνονται να εγγραφούν στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO, εμβληματικά μνημεία της Κρήτης συμπεριλαμβανομένων των ενετικών τειχών και των οχυρώσεων πόλεων, εμβληματικά κτίρια (κηρυγμένα μνημεία), για τα οποία προβλέπεται συγκεκριμένη χρήση.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2021 έως 30/7/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στη διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 712 02 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων νέων μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πλήρη ωρίμανση των ανωτέρω έργων πολιτισμού, καθώς και η απαιτούμενη επικαιροποίηση/τροποποίηση υφισταμένων μελετών, ως ακολούθως: 1. Τεχνικές μελέτες όλων των απαιτούμενων σταδίων, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16) 2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), (εφόσον απαιτείται) και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 3. Έκδοση άδειας δόμησης (εφόσον απαιτείται).
  • Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με το σύστημα δημοπράτησης που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων έργων (Ν.4412/16).

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040

Ιωάννης Μπαλαντινάκης

2813 404501
  

Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός

2813 404529
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/4/2021