Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για τις ευάλωτες ομάδες – Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) - Β΄φάση

Έχει λήξει

Επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Καλαμάτας
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμοί ή επιχειρήσεις (του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 / ΦΕΚ Α' 143) του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον προβλέπεται η άσκηση σχετικής δραστηριότητας από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

Περίοδος υποβολής

από 29/4/2021 έως 16/6/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, Τρίπολη 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 900.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2021