Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού

Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιωτικές ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.  Μεταξύ των άλλων, θα περιλαμβάνουν:

 • Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού
  (ΕΕΝ)
 • Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού
 • Νέες δεξαμενές που θα κριθούν απαραίτητες για την κάλυψη της ζήτησης και νέοι αγωγοί σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με τους αναγκαίους κλάδους τους
 • Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της
  επάρκειας πόσιμου νερού
 • Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), για την ικανοποίηση αναγκών σε περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους και σε περιοχές στις οποίες η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Περιφέρειες
 • Σύνδεσμοι ύδρευσης αποχέτευσης

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200, 2142295
Φαξ
210 6920437

Βασίλειος Κλωτσοτύρας

213 2142232
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/5/2021