Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών

Έχει λήξει

Στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, με επιχορήγησή τους  για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 18/5/2021 έως 25/5/2021 (ώρα 14:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 280.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Χρήστος Καρακάσης

213 1503761
  

Αντωνία Μαλανδράκη

213 1503645
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/5/2021