Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ωρίμανση μελετών για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πράξεις υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027. Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών/προπαρασκευαστικών μελετών (πχ εκτίμηση απαλλοτριωμένων εκτάσεων κλπ.)
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει του Ν.4412/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση μελετών ωρίμανσης, στη περίπτωση που οι μελέτες εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου
  • Επικαιροποίηση / συμπλήρωση / τροποποίηση/ ολοκλήρωση υφιστάμενων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι 
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 11/6/2021 έως 11/8/2021 (έως 16:00)

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης

22513 52021
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2021