Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της ίδρυσης - εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας

Έχει λήξει

Ενίσχυση της ίδρυσης εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας.

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο.
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα - εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).
 • Λογισμικό - Υπηρεσίες λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, e-shop (πέραν της ιστοσελίδας)).
 • Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών.
 • Προβολή - προώθηση - δικτύωση.
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη (δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δαπάνες τεχνικών / εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού, δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου).
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Λειτουργικές δαπάνες.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής»). 

Περίοδος υποβολής

από 23/6/2021 έως 6/10/2021

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 / Δράση – Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Το ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο.
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα - εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα).
 • Λογισμικό - Υπηρεσίες λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, e-shop (πέραν της ιστοσελίδας)).
 • Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών.
 • Προβολή - προώθηση - δικτύωση.
 • Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη (δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δαπάνες τεχνικών / εξειδικευμένων μελετών – μελετών μηχανικού, δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου).
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Λειτουργικές δαπάνες.

Προϋπολογισμός

€ 940.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιωάννα Λαμπροπούλου

2713 601380
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση
Μαιζώνος 122 και Γούναρη, ΤΚ 26222, Πάτρα
Τηλ
2610 622711
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/10/2021