Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας

Έχει λήξει

Οι κύριες ενέργειες είναι οι εξής:

Συμβουλευτική υποστήριξη: Αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους, η οποία θα υλοποιηθεί από Συμβούλους μέσω ατομικών συνεδριών. Η επιλογή του αντικειμένου, που θα παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος, θα επιβεβαιωθεί και θα προκύψει βάσει του ατομικού του σχεδίου δράσης για τον καθορισμό της επαγγελματικής του πορείας, σε συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορά 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησής τους. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, εκτιμώμενης διάρκειας έως 120 ωρών, τα οποία θα συνδυάζουν ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με κατάρτιση σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις πωλήσεις στις διοικητικές λειτουργίες και στις ψηφιακές δεξιότητες κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2021 έως 15/9/2021 (ώρα 14:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 32.120.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Αργυρώ Φαλλαγγά

213 1503787
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/9/2021