Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ΕRΑΝΕΤs 2021Α - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs

Έχει λήξει

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ Φορέων διαφορετικών κρατών-μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των Προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
 • Επιχειρήσεις
 • Λοιποί φορείς, που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις, οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Περίοδος υποβολής

από 21/7/2021 έως 6/9/2021 (ώρα 15.00)

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

 • Για τις Δράσεις EURONANOMEDIII ERANET COFUND, SOLAR ERANET COFUND 2, ICT-AGRIFOOD ERANET COFUND, ICRAD ERANET COFUND, CSP ERANET COFUND, BIODIVCLIM ERANET COFUND, JPI CULTURAL HERITAGE/CHIP Call, BLUE BIO ERANET COFUND–1ST ADDITIONAL CALL και ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call):
  Παρασκευή Αφεντάκη, τηλ.: 213 1300112, e-mail: pafe@gsrt.gr και
  Αννα Ρόζενμπεργκ, τηλ.: 213 1300095, e-mail: a.rosenberg@gsrt.gr 

 • Για τις Δράσεις NEURON ERANET COFUND και PERMED ERANET COFUND:
  Γεωργία Κωστοπούλου, τηλ.: 213 1300100, e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr  

 • Για τη Δράση ΕRANET RUS PLUS:
  Γεώργιος Μουστάκας, τηλ.: 213 1300097, e-mail: g.moustakas@gsrt.gr

   
 • Για τη Δράση CHIST_ERA IV ERANET COFUND:
  Μάριος Κόνιαρης, τηλ.: 213 1300094, e-mail: m.koniaris@gsrt.gr 

 • Για τη Δράση ERAMINII ERANET COFUND:
  Μιχάλης Κώτσιας, τηλ.: 213 1300115, e-mail: m.kotsias@gsrt.gr

   
 • Για τη Δράση AQUATIC POLLUTANS ERANET COFUND:
  Σοφία Δημητροπούλου, τηλ.: 213 1300187, e-mail: s.dimitropoulou@gsrt.gr

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ευρώ, ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες είναι οι αναφερόμενες δαπάνες στα άρθρα 25, 28 & 29 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014. Ειδικότερα:

 • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25)
  • δαπάνες προσωπικού
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
  • δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
  • δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ (Αρθρο 28)
  • οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • οι δαπάνες για την απόσπαση από Οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
  • οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
 • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (Αρθρο 29)
  • δαπάνες προσωπικού
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
  • δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
  • δαπάνες για έρευνα επί Συμβάσει ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Προϋπολογισμός

€ 10.126.000

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής ευρωπαϊκές προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • EURONANOMED ΙΙΙ JTC 2020
 • SOLAR ERANET COFUND 2/Additional Joint Call
 • ICT-AGRI-FOOD Cofunded Call 2019
 • ERA-MIN 2 JOINT CALL 2019
 • CSP ERA-NET Cofund 1st Call ICRAD Cofunded Call
 • ERA PER-MED JTC 2020
 • NEURON JTC 2020
 • CHIST-ERA IV Call 2019
 • BIODIVERSA "2019-2020 Joint COFUND Call
 • JPI CH/Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP Call)
 • AQUATIC POLLUTANTS COFUND CALL
 • BLUE BIO ERANET COFUND - 1st ADDITIONAL CALL
 • ACCELERATING CCUS TECHNOLOGY (ACT 3 Call)

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
8011136300

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/9/2021