Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χρηματοδότηση λειτουργίας δομών & δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας

Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3 με σκοπό να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, η τεχνογνωσία και οι ανθρώπινοι πόροι μεταφοράς τεχνολογίας στους ερευνητικούς φορείς.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς
  • Ερευνητικοί Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β μεμονωμένα η σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς

Περίοδος υποβολής

από 4/8/2021 έως 15/11/2021 (-και ώρα 15:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 13.140.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300, 210 7450800-1
Φαξ
210 7473666

Ελένη Ζώγγου

213 1503784
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2021