facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου μέσω του ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Έχει λήξει

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Προβλέπονται επτά ομάδες ενεργειών:

1. Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας: Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/βιοτεχνικές μονάδες παρασκευής εδεσμάτων από αλιεύματα (π.χ. σπινιάλο από φούσκες, αλίπαστα, κλπ).

2. Εμπορία προϊόντων αλιείας: Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για λιανικό εμπόριο αλιευμάτων (ιχθυοπωλεία). 

3. Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για να προσφέρουν παράλληλα με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών επί του σκάφους.

4. Στήριξη των επαγγελματιών αλιέων για ίδρυση, εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση χώρων εστίασης και λιανικού εμπορίου.

5. Στήριξη επενδύσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος και ο καταδυτικός. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής (μηχανοκίνητα σκάφη, διάφανου πυθμένα κλπ.), τα θαλάσσια/υδάτινα σπορ (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, wind surfing, kitesurfing), οι καταδύσεις και τα καταδυτικά κέντρα, οι σχολές εκμάθησης καταδύσεων αναψυχής και εκπαίδευσης αυτοδυτών κ.α.

6. Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής / επισκευής αλιευτικών σκαφών/ μικρά ναυπηγεία: Θα ενισχυθούν μικρές παραδοσιακές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ταυτότητα της περιοχής και τους τοπικούς πόρους, αλλά και νέες δυναμικές τεχνολογικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων δραστηριοτήτων.

7. Ίδρυση / εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον. Ενδεικτικά θα στηριχθούν οικοτεχνικές/ βιοτεχνικές μονάδες αξιοποίησης αλιευμάτων μη εμπορεύσιμων ειδών και άλλων ειδών που προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η επεξεργασία (χονδρικό εμπόριο) φυσικών σπόγγων, η επεξεργασία φυκιών, οστράκων, αλατιού κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ)
 • Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής

από 4/8/2021 έως 3/12/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.  Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο σε μορφή pdf και το Έντυπο Ι_2, υπόδειγμα του οποίου είναι συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι το ΠΣΚΕ δέχεται μεμονωμένα αρχεία μεγέθους έως 10ΜΒ και υποβολή αρχείων συνολικού μεγέθους έως 50 ΜΒ ανά αίτηση χρηματοδότησης. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ ΑΝ.ΔΩ Α.Α.Ε ΟΤΑ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολόκληρη η Δωδεκάνησος (Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου), πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση και στα συνημμένα αυτής ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Κατασκευή-βελτίωση κτιρίων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής έργων υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου). Οι Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου είναι επιλέξιμες έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της Πράξης. Οι εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κλπ.), καθώς και έργα διακόσμησης, είναι επιλέξιμα στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι επισκέψιμη για το κοινό και επιχειρηματίες.
 • Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό υποδομής (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης):
  • Αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης
  • Αγορά εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον αντιστοιχούν στην δυναμικότητα ή στις ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική, σε παραγωγικές επενδύσεις.
  • Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανοργάνωσης, συστημάτων ασφάλειας, θαλασσίων/υδάτινων αθλημάτων
  • Αγορά σκαφών αναψυχής για θαλάσσιες περιηγήσεις.
  • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής, εφόσον αποτελεί απαιτούμενο λειτουργικό εξοπλισμό της πράξης
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών-προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης, καθώς και μεταφοράς πελατών για επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, πλην του αλιευτικού τουρισμού. Για τα μεταφορικά χερσαία μέσα είναι επιλέξιμα, τέλη ταξινόμησης και δασμοί, ενσωματωμένα ή μη στα τιμολόγια αγοράς τους. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά οχημάτων μεταφοράς προσωπικού. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων, όπως: - Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργίας αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης περιβαλλοντικής διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένης της μελέτης, εφαρμογής για την πιστοποίηση), τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Η αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον αποτελεί αντικείμενο της πράξης.
 • Λοιπές επιλέξιμες δαπάνες - Παροχή υπηρεσιών, όπως: αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ., αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δαπάνες για την προβολή-προώθηση της επιχείρησης (π.χ κατασκευή ιστοσελίδας, διαφημιστικά φυλλάδια κ.α.) Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Επίσης δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες πρόστιμα, χρηματικές ποινές, έξοδα για την επίλυση διαφορών, χρεωστικοί τόκοι, έξοδα συναλλάγματος, χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.

Προϋπολογισμός

€ 1.670.086,40

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ (ΑΝ.ΔΩ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 72, 851 31 Ρόδος
Τηλ
22410 75323

Γεωργία Γουδουλάκη

22410 43313
  

Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου

2241 005163
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/12/2021