Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών των Δήμων Θάσου, Νέστου και Παγγαίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας) - 3η έκδοση

Ιδιωτικές επενδύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των Δήμων Θάσου, Νέστου και Παγγαίου.

• Μέτρο 4.3.1 Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

• Μέτρο 3.1.8 Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς. Αφορά σε επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.

• Μέτρο 4.1.20 Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών. Ισχύει και για σκάφη εσωτερικών υδάτων.

• Μέτρο 3.4.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, λιανικό εμπόριο ιχθυηρών.

• Μέτρο 3.2.2 Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

• Επενδύσεις ίδρυσης και εκσυγχρονισμού πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των πέντε ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης. Ενδεικτικά, δύναται να ενισχυθούν:

 • η ίδρυση ή η επέκταση επιχειρήσεων που συνδέονται με θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες
 • η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
 • η ίδρυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής
 • η ίδρυση μικρών βιοτεχνιών που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες
 • η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη αλιεία και τη θάλασσα
 • η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα, μέσω της επαφής του με την αλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

• Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από μη αλιείς αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη» (μη αλιείς) Επενδύσεις που συμβάλουν στη δημιουργία τουριστικού προορισμού αριστείας σε συγκεκριμένους τομείς, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών για αναδυόμενους τομείς εναλλακτικού τουρισμού, αφετέρου στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, δύναται να ενισχυθούν:

 • Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες
 • Υπηρεσίες εστίασης
 • Χονδρικό εμπόριο τροφίμων ποτών
 • Υπηρεσίες σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών, υπηρεσίες επισκευές/κατασκευές αλιευτικών εργαλείων και εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Περίοδος υποβολής

από 3/9/2021 έως 5/11/2021 (ώρα 15:00μμ)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Δήμος Θάσου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Θάσου, Τοπική Κοινότητα Θεολόγου, Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης, Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων, Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Πρίνου, Τοπική Κοινότητα Μαριών, Τοπική Κοινότητα Παναγίας, Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου, Τοπική Κοινότητα Σωτήρος.

Δήμος Νέστου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής, Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος, Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς, Τοπική Κοινότητα Πηγών, Τοπική Κοινότητα Ερατεινού, Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής, Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου, Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου.

Δήμος Παγγαίου με τις ακόλουθες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες: Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου, Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου, Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Ελευθερών, Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου, Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης, Τοπική Κοινότητα Φωλεάς, Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου, Τοπική Κοινότητα Γαληψού, Τοπική Κοινότητα Κάριανης, Τοπική Κοινότητα Ορφανίου, Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

 

Προϋπολογισμός

€ 993.804

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ύδρας 10, 653 02 Καβάλα
Τηλ
2510 620459
Φαξ
2510 620429

Ευαγγελία Λυμπεροπούλου

2510 620459
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/9/2021