Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Αχαΐας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη συμπλήρωση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού

• Επενδύσεις μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και λιανικού εμπορίου ιχθυηρών

• Επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Aλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  • Mη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Περίοδος υποβολής

από 13/10/2021 έως 15/12/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, στον οποίο παρέχεται και γενικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο εξειδικεύεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ). Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αχαΐας (Δήμοι Πατρέων, Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας) με περιορισμούς. Η περιοχή εφαρμογής περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα συνημμένα της.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στον Οδηγό της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 1.241.250

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αγίου Αλεξίου & Ασημάκη Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα
Τηλ
2610243042
Φαξ
26920 24333

Ηρώ Τσιμπρή

2610 243042
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2021