Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών του Ν. Θεσπρωτίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας)

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • Επενδύσεις ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων (αλιευτικός τουρισμός)
 • Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων
 • Μεταποίηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

  Επισημαίνεται ότι για τις επενδύσεις επιχειρηματικότητας μη κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, απαιτείται από τους δικαιούχους σαφής αιτιολόγηση για τη διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.

 • Επενδύσεις των αλιέων και των υδατοκαλλιεργητών εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων
 • Επενδύσεις από μη αλιείς προς τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Αναλυτικότερα οι δράσεις του τοπικού προγράμματος με τις επιλέξιμες πράξεις τους αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ καθώς και τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι_Γ «ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» καθώς και στα συνημμένα Παραρτήματα: Ι_Α «Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μη Κρατικών Ενισχύσεων» και Ι_Β «Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας Κρατικών Ενισχύσεων».

Σε ποιους απευθύνεται

 • Aλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Mη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Περίοδος υποβολής

από 13/10/2021 έως 13/12/2021 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://wwww.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1. Υποχρεωτικά συμπληρώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας ο ΕΦ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

 • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσης, Τοπική Κοινότητα Γραικοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μαυρουδίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας, Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς, Τοπική Κοινότητα Συβότων, Τοπική Κοινότητα Φασκομηλιάς.
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Τοπική Κοινότητα Ασπροκκλησίου, Τοπική Κοινότητα Κεστρίνης, Τοπική Κοινότητα Ραγίου, Τοπική Κοινότητα Σαγιάδας, Τοπική Κοινότητα Σμέρτου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες, οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με το υλοποιούμενο επενδυτικό σχέδιο, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) [137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018(ΦΕΚ Β΄5968)] και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πρόκληση και στα Παραρτήματά της.

Προϋπολογισμός

€ 750.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1, 453 32 Ιωάννινα
Τηλ
26510 36686, 26510 83087
Φαξ
26510 33419

Αικατερίνη Καρακώστα

26510 36686, 26510 83087
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2021