facebook

Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγ. ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό».

Η παρούσα δράση έχει αντικείμενο την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα του πολιτισμού με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση και ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνει:

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική σε δύο φάσεις:
  • Α΄ φάση πριν την έναρξη της κατάρτισης: 3 συνεδρίες (εντοπισμός ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προτιμήσεων και πιθανών σχετικών ελλειμμάτων, τεχνικές εξεύρεσης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη με εργοδότη στο πλαίσιο εύρεσης εργασίας)
  • Β΄ φάση, πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης ή και των εκπαιδευτικών επισκέψεων: 1 συνεδρία για την προετοιμασία και ομαλή ένταξη των ωφελουμένων στην πρακτική άσκηση.

 • Θεωρητική κατάρτιση σε εξειδικευμένες γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισμό, διάρκειας 100-140 ωρών. Η κατάρτιση αφορά σε γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στα επαγγελματικά περιγράμματα (ειδικότητες) που παρατίθενται ενδεικτικά: Υπεύθυνος ηχητικού σχεδιασμού, Ηχολήπτης - Μοντέρ φιλμ/ βίντεο, Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση τέχνης (Web 2.0, κοινωνικά μέσα, ιστοσελίδες, βίντεο, podcasting, live streaming, φορητές συσκευές κ.ά.), Ασφάλεια κοινού εντός των χώρων εκδηλώσεων, Ψηφιακές τέχνες και σχεδίαση, Λογισμικό κινουμένων σχεδίων & ψηφιακής επεξεργασίας, Πολιτιστική διαχείριση / Μουσειολογία, Social media και πολιτιστική διαχείριση, 3D Graphic Designer, Digital content Creator, Digital content Manager, Digital education in museum applications for tour guides, Εικονογράφηση - Σκίτσο - Cartoon με την χρήση νέων τεχνολογιών, Δημιουργική γραφή με την χρήση νέων τεχνολογιών.

 • Πρακτική άσκηση, διάρκειας 200 ωρών, μέσω εξειδικευμένης σύζευξης και εκπαιδευτικών επισκέψεων

 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι:

 • άνεργοι, ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (7.000 άτομα)
 • άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να διανύουν το 30ο), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (3.000 άτομα).

Σε ποιους απευθύνεται

 • ΝΠΔΔ ή ενώσεις ΝΠΔΔ ή τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από φορείς Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης ή ενώσεις ΝΠΙΔ ή εκπροσωπήσεις (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) Επιμελητηρίων
 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι που υπογράφουν Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα Επιστημονικά Ινστιτούτα αυτών (ένας θεσμικός κοινωνικός εταίρος και οι οργανώσεις αυτού, μπορεί να συμμετέχει αυτόνομα ή σε ένωση φορέων)
 • Οι αντιπροσωπευτικότερες του κλάδου ή του επαγγέλματος Δευτεροβάθμιας Οργανώσεις (εργαζομένων / εργοδοτών) που έχουν την ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας

και έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον τομέα του πολιτισμού.

Περίοδος υποβολής

από 24/11/2021 έως 10/12/2021 (ώρα 17:00)

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ στο πρωτόκολλο της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα 105 64, 3ος όροφος,

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια: 1. Να είναι Μη ...

Προϋπολογισμός

€ 31.974.600

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Ανδρέας Κορνιλάκης

210 5271361
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2021