Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής

 • Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στην ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της προηγούμενης περιόδου, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
 • Παρεμβάσεις κατά προτεραιότητα στις χαρτογραφημένες ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας και σύμφωνα με την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
 • Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της Αττικής σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο (ΦΕΚ 1004/Β/2013).
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα (υπό προϋποθέσεις).
 • Μελέτες έργων (άρθρα 6 και 7 Ν3316/05) αντιπλημμυρικής προστασίας εμβληματικού χαρακτήρα που θα αντιμετωπίζουν με ολιστικό τρόπο χρόνια προβλήματα διαχείρισης επικίνδυνων πλημμυρικών φαινομένων σε μία ευρύτερη λεκάνη απορροής, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Αττικής. Η περιοχή μελέτης θα αφορά ζώνες δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη "Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας υδατικού Διαμερίσματος Αττικής" κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Δεκέμβριος 2012).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των  υδατικών πόρων της Αττικής
 • Αγορές εδαφικών εκτάσεων
 • Μελέτες έργων

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Γρηγόρης Καρατζάς

213 1501523
  

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου

213 1501513
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2016