Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: Συμπληρωματικά - εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης, δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, αξιολόγηση, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα ΟΤΔ "Αρκαδία 2020"

Περίοδος υποβολής

από 10/3/2016 έως 30/11/2023

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 Τρίπολη εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.461.569

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διεύθυνση
Αλεξάνδρου Σούτσου 35, 22132 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Ιωάννα Λαμπροπούλου

2713 601380
  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/1/2020