Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δομές παροχής βασικών αγαθών (κοινωνικά παντοπωλεία, παροχή συσσιτίου, κοινωνικά φαρμακεία) στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχει λήξει

Υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό  με τη χρηματοδότηση Δομών όπως κοινωνικό παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου και κοινωνικό φαρμακείο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
  • Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, λοιποί δημοτικοί φορείς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011 και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12)
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων

Περίοδος υποβολής

από 23/6/2016 έως 27/9/2016 (2η τροποποίηση (31/8/2016))

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Στην περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί από ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΚΟΙΣΠΕ, είναι υποχρεωτική η σύμπραξη με τον ...

Προϋπολογισμός

€ 2.554.380

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Σοφία Τσιτουρίδου

26513 60512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2016