Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΤΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 7/7/2016 έως 31/12/2023

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στη διεύθυνση Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 501 00. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια ...

Τι χρηματοδοτείται

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Προϋπολογισμός

€ 1.800.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το 120% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, στην περιπτώση που από την αξιολόγηση των προτάσεων προκύψει ισοβαθμία σε σχέση με την τελευταία προς ένταξη πρόταση.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24613 50900
Φαξ
24613 50969

Ιωάννης Παπαϊωάννου

24613 50934, 24613 50931
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/8/2016