Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για τη διενέργεια των απαιτούμενων αξιολογήσεων των δράσεων ΕΚΤ του προγράμματος σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης του προγράμματος καθώς και για εξειδικευμένες περιπτώσεις τεχνικής στήριξης για τη διενέργεια αξιολογήσεων προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα. Εκπόνηση μελετών εξειδίκευσης και εφαρμογής των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως μελέτες εξειδίκευσης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, μελέτη/μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος θα είναι σε εναρμόνιση με τη Στρατηγική Επικοινωνίας ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

Προϋπολογισμός

€ 100.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη
Τηλ
24610 53900
Φαξ
24610 53969

Ιωάννης Παπαϊωάννου

24613 50931
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/7/2016