Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Έχει λήξει

Επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Ωφελούμενοι είναι οι Δικαιούχοι του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 (2η Πρόσκληση) όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 – 2020. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

  • Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη
  • Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών
  • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες
  • Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2017 έως 15/2/2017

Ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρόταση του στο ΟΠΣΑΑ και μόνο η αίτηση στήριξης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ στη διεύθυνση Λ. ΑΘΗΝΩΝ 54-56, 104 41 Αθήνα.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Βάσει του ΠΑΑ έχει οριστεί ως μοναδικός Δικαιούχος της δράσης ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». H ελάχιστη βαθμολογία ...

Τι χρηματοδοτείται

Καταβολή ενίσχυσης με τη μορφή τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Η ενίσχυση χορηγείται στο Δικαιούχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη εκτίμησης του εύλογου εύρους του μοναδιαίου κόστους των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών. Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται σε 6,50 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και ανά καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης των 150 ωρών. Η δημόσια δαπάνη της Πράξης υπολογίζεται με βάση τον τύπο: αριθμός ωρών x αριθμός καταρτιζόμενων x μοναδιαίο κόστος: 150ώρες x 10.456 καταρτιζόμενοι x 6,50 €.

Προϋπολογισμός

€ 10.194.600

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ
210 5275204, 210 5275220, 210 5275102
Φαξ
210 5275268

Μαρία Κακαβά

210 5275062
  

Ιωάννης Μάραντος

210 5275231
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/2/2017