Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)

Παρεμβάσεις αναβάθμισης των λειτουργιών των Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των εποπτευόμενων Φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και των Ανεξάρτητων Αρχών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ενδεικτικά:

 • Λειτουργική και θεσμική αναβάθμιση της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Εποπτευόμενων Φορέων των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών στους τομείς αρμοδιότητάς τους (ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας, οργάνωση της εφαρμογής νέων διαδικασιών/αρμοδιοτήτων κ.ά.)
 • Ανάπτυξη ή και ενίσχυση των διαδικασιών τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται στην ελληνική αγορά
 • Ενίσχυση μηχανισμών εποπτείας της αγοράς: Βελτίωση λειτουργίας των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.
 • Δημιουργία θεσμικού και διοικητικού πλαισίου ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή σχεδίων δράσης που συνιστούν υποχρεώσεις της Χώρας έναντι των Θεσμών ή αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς
 • Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας
 • Παρεμβάσεις για δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, με άρση εμποδίων και διοικητικών επιβαρύνσεων στο σύνολο της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
 • Υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για το σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ανεξάρτητες Αρχές
 • Ανώνυμες Εταιρίες εποπτευόμενες από Υπουργεία
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία
 • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα απο Υπουργεία
 • Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

Περίοδος υποβολής

από 10/11/2017 έως 31/12/2020

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 25.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου

213 1503648
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/1/2020

Περιοχή μελών