Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής με στόχο να αποτελέσει την πλατφόρμα υποστήριξης των μηχανισμών που σχετίζονται κατ’ αρχήν με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (Εθνικός Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των κοινωνικών δράσεων, μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, κ.α.), τον κόμβο διαλειτουργικότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ένταξη Ρομά, κ.α.), το περιφερειακό σημείο διεπαφής και επικοινωνίας με τις Ειδικές Γραμματείες (Κοινωνικής Ένταξης, Ρομά, ΚΑΛΟ, κ.α.) και τις αντίστοιχες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων, το σημείο αναφοράς για τη δικτύωση-διασύνδεση κι ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών για όλες τις συναφείς δράσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος, ΤΚ 117 41, Αθήνασυνημμένα με την υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Δέσποινα Κοσμά

213 1501512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/12/2017