Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Έχει λήξει

Δημιουργία και λειτουργία για 3 έτη ενός Κέντρου Κοινότητας, σε Δήμους της Περιφέρειας (που δεν έχουν ήδη ενταγμένη συγχρηματοδοτούμενη πράξη για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας), με μόνιμο πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, άνω των 10.000 κατοίκων (δύναται να ληφθεί υπόψη και ο de facto πληθυσμός). Τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που συστήνονται και εποπτεύονται από τους Δήμους

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2018 έως 22/2/2018 (ώρα 14:00 )

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης αφ' ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και  αφ' ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr. Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 από την 18/1/2017 έως την 22/02/2018. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Τι χρηματοδοτείται

  • Άμεσες δαπάνες προσωπικού της Κεντρικής Δομής, δηλαδή, συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου, που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και μόνο
  • προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα
  • συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη, δαπάνες δημοσιότητας κλπ.
  • Οι λοιπές δαπάνες θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).

Προϋπολογισμός

€ 113.640

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας www.peproe.gr. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Σοφία Τσιτουρίδου

26513 60512
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/2/2018