Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ψηφιακές υπηρεσίες στα μνημεία της Ηπείρου

Έχει λήξει

Ψηφιακές διαδικτυακές ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου. Δράση που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου». Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, ψηφιακών ξεναγήσεων, εγκατάστασης ασύρματου δικτύου, υπηρεσιών ανάπτυξης κοινού και κοινοτήτων και υποστήριξης της διαλειτουργικότητας, για τους αρχαιολογικούς χώρους Νικόπολης, Κασσώπης, Γιτάνων, Δωδώνης και Αμβρακίας, στοχεύοντας στην παροχή περισσοτέρων και βελτιωμένων ποιοτικών υπηρεσιών, ώστε οι χώροι να καταστούν περισσότερο ελκυστικοί για τους επισκέπτες.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Ηπείρου
  • Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτού

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2018 έως 21/12/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 τις ώρες 09:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Γιάννης Παπαδόπουλος

26513 60517
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2018