Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Μελέτες ωρίμανσης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας του Πίνακα Αποδεκτών της Πρόσκλησης οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχα έργα υποδομής. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται τα παρακάτω:

  • Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών κατά την εγκύκλιο 38/2005 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων ΔΑ ή /και ΕΕΛ, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.

Επίσης χρηματοδοτούνται τεχνικές μελέτες που υλοποιούνται με τον Ν. 4412/2016, για αντίστοιχο στάδιο δημοπράτησης και ανεξάρτητα από πηγή χρηματοδότησης και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης του πίνακα αποδεκτών της Πρόσκλησης
  • ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

Περίοδος υποβολής

από 9/10/2019 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικίας ιστοσελίδας www.ymeperaa.gr.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34β, 115 27 Αθήνα
Τηλ
213 2142200
Φαξ
210 6920437

Αργυρή Δημοπούλου

213 2142222
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/4/2020