Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Έχει λήξει

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. Τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Μετά την σύσταση η επιχείρηση θα διατηρεί ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που πρέπει να εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί παρατίθενται στο Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 θα πριμοδοτούνται βαθμολογικά κατά την αξιολόγησή τους.
 • Να περιγράφουν αναλυτικά τα βήματα ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Να παρουσιάζουν σαφή τεκμήρια ως προς την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης και θα πραγματοποιήσουν δαπάνες στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου) οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), που θα εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου.

 • Νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV).

Περίοδος υποβολής

από 19/12/2019 έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους (επιχειρήσεις) υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/misμε την ένδειξη: Για την Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3». Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1
 • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ: 1. Το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 (Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Μέρος 2) επισυνάπτεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (pdf). Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση, αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστοτόπους www.espa.gr, www.pepba.gr και www.elanet.gr. 2. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ
  επισυνάπτονται υπογεγραμμένα, όπου απαιτείται, σε σαρωμένα αντίγραφα (scan), σε φορητή μορφή (pdf). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (Παράρτημα Χ – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης) επισυνάπτονται με ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου
  εκπροσώπου ή υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραφίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (pdf), δηλώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης.
  Σημειώνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών προκειμένου να επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip ή και rar.
 • Να οριστικοποιήσει την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής: Nα συσταθούν και να έχουν ημερομηνία ...

Τι χρηματοδοτείται

Συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις Καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
Φαξ
22513 52014

Θεολόγος Αθανασέλης

22513 52017
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ)
Μαρία Πουρναρά
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ
213 0166242
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2021