Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Έχει λήξει

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων/ καινοτόμων/ εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι πράξεις αφορούν σε ΜΜΕ κατά προτεραιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάδων προτεραιότητας για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜΜΕ, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης.

Ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική για την Περιφέρεια, σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας και τις σχετικές δράσεις επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Σε ποιους απευθύνεται

Παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ).

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Περίοδος υποβολής

από 12/12/2019 έως 15/10/2020 (ώρα 15:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους (επιχειρήσεις) υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: Για την Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1
 • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ: 1. Το συμπληρωματικό Παράρτημα Ι.2 (Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Μέρος 2) επισυνάπτεται πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan), σε «φορητή» μορφή (pdf). Το Παράρτημα Ι.2 παρέχεται συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση, αλλά μπορεί να αναζητηθεί και στους ιστοτόπους www.espa.gr, www.pepba.gr και www.elanet.gr. 2. Τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΧ
  επισυνάπτονται υπογεγραμμένα, όπου απαιτείται, σε σαρωμένα αντίγραφα (scan), σε φορητή μορφή (pdf). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (Παράρτημα Χ – «Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων» της Πρόσκλησης) επισυνάπτονται με ηλεκτρονική υπογραφή του νομίμου
  εκπροσώπου ή υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένες με τη σφραφίδα της επιχείρησης που εκπροσωπεί, σαρωμένες (scan), σε «φορητή» μορφή (pdf), δηλώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης.
  Σημειώνεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών προκειμένου να επισυναφθούν στο ΠΣΚΕ θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου zip ή και rar.
 • Να οριστικοποιήσει την αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες: Η επιχείρηση έχει την ιδιότητα ...

Τι χρηματοδοτείται

Συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζει η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χλμ. Μυτιλήνης - Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000, 22513 52012, 22513 52013
Φαξ
22513 52014

Θεολόγος Αθανασέλλης

22513 52017
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ)
Μαρία Πουρναρά
Διεύθυνση
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
Τηλ
213 0166242
E-mail διεύθυνση
Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/7/2021