Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Έχει λήξει

Χρηματοδότηση για Σύμβουλους Τεχνικής υποστήριξης για:

  • Ωρίμανση – επικαιροποίηση μελετών, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων.
  • Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών και φακέλων για την τεκμηρίωση πράξεων ΥΓΟΣή ΓΑΚ.
  • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών (ενδεικτικά: μελέτεςσκοπιμότητας/βιωσιμότητας/εφικτότητας, αναλύσεις αγοράς, μελέτες ζήτησης, επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου,οικονομοτεχνικές μελέτες, όπως χρηματοοικονομικές, αναλύσεις κόστους - αποτελεσματικότητας, αναλύσειςκόστους – οφέλους, κ.α.), και σύνταξη Φακέλων Μεγάλων Έργων.
  • Εκπόνηση ή επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου δράσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ2014-2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

Περίοδος υποβολής

από 29/1/2020 έως 31/7/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 160.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη-Τομέας ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Τηλ
210 6930155
Φαξ
210 6930188

Νικόλαος Πασσάς

213 214202
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/8/2020