Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας

Έχει λήξει

Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τελικών αποδεκτών δικαιούχων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι συνεπώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Η Σύσταση Ταμείου Eγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

• Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον,

• Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων (σταδιακή αποδέσμευση πόρων εγγυήσεων αποπληρωμένων δανείων και επαναχρησιμοποίησή τους).

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)

Περίοδος υποβολής

από 20/2/2020 έως 9/3/2020 (13:00)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

  Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά ...

Προϋπολογισμός

€ 100.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/3/2020