Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης [ΠΡ_50]

Εισαγωγή του μοντέλου της Τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα - Ενδεικτικά: 1) Δράσεις αξιοποίησης ευρωπαϊκής εμπειρίας μέσω βέλτιστων πρακτικών Κρατών εντός και εκτός της ΕΕ σε ζητήματα τηλεργασίας στο δημόσιο τομέα 2) Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την εισαγωγή του μοντέλου της τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα του Ελληνικού κράτους και των συνεργαζόμενων κρατών-μελών. 3) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας και των πιλοτικών εφαρμογών, για την ανάπτυξη του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή της τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα. 4) Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αδιάλειπτης πρόσβασης των τηλεργαζομένων στα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών τους με παράλληλη πραγματοποίηση δοκιμών ασφαλείας του συστήματος. 5) Πιλοτική εφαρμογή των μοντέλων τηλεργασίας που θα αναπτυχθούν.

Ανάρτηση υπηρεσιακών μεταβολών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. Ανάπτυξη ενός κατάλληλου εργαλείου για την ανάρτηση των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού του συνόλου του Δημόσιου Τομέα στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Ανάπτυξη ενός εργαλείου συσχέτισης και διασύνδεσης του γνωστικού αντικειμένου των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και των πανεπιστημίων του Εξωτερικού με τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης με στόχο την υποβοήθηση των οργάνων επιλογής των Προϊσταμένων σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό το χρόνο επεξεργασίας των αιτήσεων αλλά και θα ελαχιστοποιηθούν οι υποβολές ενστάσεων που καθυστερούν την διαδικασία.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2020 έως 30/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 3.050.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037

Αλκμήνη Χοχλιδάκη

213 2018019
  

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2020

Περιοχή μελών