Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Κέντρα Ικανοτήτων

Έχει λήξει

Ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρα Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/ καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες (δεδομένου ότι η συμμετοχή των φορέων αυτών στη Πρόσκληση, αφορά σε οικονομική δραστηριότητα του Φορέα) και η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς από τις μη οικονομικές και με λογιστική παρακολούθηση.
 • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
 • Λοιποί φορείς: Νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια).

Περίοδος υποβολής

από 24/6/2020 έως 23/10/2020 (ώρα 16:00)

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής Μεσογείων 14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ. Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων της Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων στη Δράση είναι οι εξής: Να υποβάλλουν ...

Τι χρηματοδοτείται

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με: - Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού - Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού: - Αδειες χρήσης προγραμμάτων λογισμικού (Software Licences) - Λογισμικά εφαρμογών (Application Software) - Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων) και σχετικές με: α) το συντονισμό του Κέντρου Ικανοτήτων β) την προβολή του Κέντρου Ικανοτήτων για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την ενίσχυση της προβολής του Κέντρου, γ) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Ικανοτήτων, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων, της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.
 • Έμμεσες δαπάνες (σταθερό ποσοστό 25% επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου εξαιρουμένων των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση).
 • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: - Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη) - Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης).

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Αναλυτικά:

 • Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 12.650.000 €
 • Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 3.700.000 €
 • Αττική: 11.000.000 €
 • Στερεά Ελλάδα: 2.000.000 €
 • Νότιο Αιγαίο: 650.000 €

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7458000
Φαξ
210 7702720

Δρ. Δημήτριος Πουτούκης

213 1300136
  

Διονύσιος Μωράκης

213 1300135
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Α΄Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/10/2020