Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου με φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Έχει λήξει

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους υπό το καθεστώς της πανδημίας COVID-19.

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στους ωφελούμενους, οι οποίοι θα είναι οι ΜμΕ του κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα και θα ενισχυθούν για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.

Προσοχή: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ και όχι προς τους δικαιούχους, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση και η οποία θα αναρτηθεί με διακριτή καταχώριση στο www.espa.gr και στην ενότητα Προκηρύξεις του http://www.antagonistikotita.gr/epanek/.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 30/12/2020 έως 15/1/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, 115 27
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Φλώρα Μουστακάτου

213 1503647
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/1/2021