Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα που διαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο:
 

Προτάσεις Κανονισμών

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2018) (PDF - 1,83Mb)

Παράρτημα - Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2019) (PDF - 1,46Mb)

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 1,57Mb)

Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 2,23Mb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 676Kb)

Παράρτημα Ι - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 416Kb)

Παράρτημα ΙΙ - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 276Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 1,14Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 340Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 1,28Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 436Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 0,98Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 968Kb)

 

Εθνικά στρατηγικά κείμενα

Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030 (Μάιος 2019) (PDF - 2,58Mb)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019) (PDF - 1,51Mb)

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (PDF - 3,66Mb)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (Ιούνιος 2019) (PDF - 4,99Mb)

1η Αναθεώρηση - Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (Ιούνιος 2019) (PDF - 3,36Mb)

Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα (Ιανουάριος 2019) (PDF - 6,58Mb)

 

Κείμενα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Specific commitments under the ESM Programme (22/06/2018) (PDF - 436Kb)

Ενισχυμένη εποπτεία COM (21/11/2018) (PDF - 436Kb)

2019 Ευρωπαϊκό εξάμηνο - έκθεση για την Ελλάδα (27/02/2019) (PDF - 1,98Mb)

Σύσταση Συμβουλίου σχετικά με ΕΠΜ Ελλάδας 2019 (05/06/2019) (PDF - 400Kb)

 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

Fiche The European Code of Conduct on Partnership (18/01/2013) (PDF - 60Kb)

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση 2014 (PDF - 332Kb)

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 240 (07/01/2014) (PDF - 820Kb)

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/07/2019