Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες:

  • παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό
  • δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

 

2η Εγκύκλιος

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου.
Σχόλια και προτάσεις για το 1ο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoespa@mnec.gr.​

Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα που διαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο:
 

Προτάσεις Κανονισμών

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2018) (PDF - 1,83Mb)

Παράρτημα - Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2019) (PDF - 1,46Mb)

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 1,57Mb)

Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 2,23Mb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 676Kb)

Παράρτημα Ι - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 416Kb)

Παράρτημα ΙΙ - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 276Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 1,14Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 340Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 1,28Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 436Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 0,98Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 968Kb)

Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) (15/01/2020) (PDF - 840Kb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΤΔΜ (15/01/2020) (PDF - 580Kb)

 

Εθνικά στρατηγικά κείμενα

Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030 (Μάιος 2019) (PDF - 2,58Mb)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019) (PDF - 1,51Mb)

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (PDF - 3,66Mb)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (Ιούνιος 2019) (PDF - 4,99Mb)

1η Αναθεώρηση - Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (Ιούνιος 2019) (PDF - 3,36Mb)

Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα (Ιανουάριος 2019) (PDF - 6,58Mb)

 

Κείμενα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Specific commitments under the ESM Programme (22/06/2018) (PDF - 436Kb)

Ενισχυμένη εποπτεία COM (21/11/2018) (PDF - 436Kb)

2019 Ευρωπαϊκό εξάμηνο - έκθεση για την Ελλάδα (27/02/2019) (PDF - 1,98Mb)

Σύσταση Συμβουλίου σχετικά με ΕΠΜ Ελλάδας 2019 (05/06/2019) (PDF - 400Kb)

 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

Fiche The European Code of Conduct on Partnership (18/01/2013) (PDF - 60Kb)

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση 2014 (PDF - 332Kb)

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 240 (07/01/2014) (PDF - 820Kb)

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/01/2021