Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 2021-2027 υλοποιείται σταδιακά μέσα από την έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.

Οι εγκύκλιοι που απευθύνονται στους φορείς σχεδιασμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες παρουσιάζουν το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) και δίνουν κατευθύνσεις για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων.

 

2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 (Μάιος 2021)

Το 2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε. Στο πλαίσιο των διεργασιών ολοκλήρωσής έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκπόνηση των Προγραμμάτων 2021-2027 έχει ξεκινήσει, έχουν αναρτηθεί σχέδια κειμένων των Προγραμμάτων και η διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη αποδοτικότερου σχεδιασμού, ταχύτερης έγκρισης και υλοποίησης των δράσεων.

2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (PDF - 1,14Mb)

 

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 (Δεκέμβριος 2020)

Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 ολοκληρώθηκε, ενώ παράλληλα, με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου. Σχόλια και προτάσεις για το 1ο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoespa@mnec.gr.​

1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (PDF - 592Kb)

 

2η Εγκύκλιος (Νοέμβριος 2020)

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

 2η Εγκύκλιος (ZIP - 680,7Kb)

 

Μέλετη ΟΟΣΑ «Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» (Οκτώβριος 2020)

Ένα επιπλέον και σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2021-2017, αποτελεί η μελέτη για την «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020». Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων), σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ. Η μελέτη στοχεύει να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού της Πολιτικής της Συνοχής και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για τη χώρα μας.

Ειδικότερα η μελέτη επικεντρώνεται:

  • στην αποτίμηση της εφαρμογής της Πολιτικής της Συνοχής στη χώρα έως σήμερα και τη διαμόρφωση συστάσεων
  • στην ανάδειξη καλών πρακτικών για το σχεδιασμό της ΠΠ 2021-2027
  • στον καθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για το στρατηγικό σχεδιασμό μετά το 2020 στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και των Περιφερειών
  • στην ενίσχυση της ικανότητας των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ.

Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 - Μελέτη ΟΟΣΑ (PDF - 6,98Mb)

 

Η Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών - Regional Profiles (Δεκέμβριος 2020)

Παράλληλα εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ και η Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών. Περιλαμβάνει μια συνολική επισκόπηση των ελληνικών περιφερειών, των αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν λαμβάνοντας υπόψη και τις απαντήσεις των φορέων της κάθε περιφέρειας στο ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ. Το κείμενο κάθε Ταυτότητας Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς ευκαιρίας και καταλήγει σε προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων.

Η Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) (PDF - 6,21Mb)

 

1η Εγκύκλιος

Η έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της 1ης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Σηματοδοτεί, επίσης, την έναρξη διαβούλευσης με φορείς χάραξης πολιτικής των Υπουργείων, των Περιφερειών και τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, οι οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους. Οι προτάσεις θα αποτελέσουν εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

1η Εγκύκλιος (PDF - 2,58Mb)

 

Παρακάτω παρατίθενται κείμενα που διαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο:

 

Προτάσεις Κανονισμών

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2018) (PDF - 1,83Mb)

Παράρτημα - Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2019) (PDF - 1,46Mb)

Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 1,57Mb)

Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF - 2,23Mb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 676Kb)

Παράρτημα Ι - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 416Kb)

Παράρτημα ΙΙ - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF - 276Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 1,14Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF - 340Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 1,28Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF - 436Kb)

Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 0,98Mb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF - 968Kb)

Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) (15/01/2020) (PDF - 840Kb)

Παράρτημα - Πρόταση Κανονισμού ΤΔΜ (15/01/2020) (PDF - 580Kb)

 

Παρουσιάσεις Κανονισμών

 Regional development and cohesion - W. Sluijters (1,59 Mb)

 Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή - W. Sluijters (1,80 Mb)

 Regional development and cohesion - R. Niessler (4,52 Mb)

 European Territorial Cooperation - P. Padazatos (1,61 Mb)

 Ενημερωτική ημερίδα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 (Ιούνιος 2018) (600 Kb)

 

Εθνικά στρατηγικά κείμενα

Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030 (Μάιος 2019) (PDF - 2,58Mb)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019) (PDF - 1,51Mb)

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (PDF - 3,66Mb)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (Ιούνιος 2019) (PDF - 4,99Mb)

1η Αναθεώρηση - Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (Ιούνιος 2019) (PDF - 3,36Mb)

Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα (Ιανουάριος 2019) (PDF - 6,58Mb)

 

Κείμενα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Specific commitments under the ESM Programme (22/06/2018) (PDF - 436Kb)

Ενισχυμένη εποπτεία COM (21/11/2018) (PDF - 436Kb)

2019 Ευρωπαϊκό εξάμηνο - έκθεση για την Ελλάδα (27/02/2019) (PDF - 1,98Mb)

Σύσταση Συμβουλίου σχετικά με ΕΠΜ Ελλάδας 2019 (05/06/2019) (PDF - 400Kb)

 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

Fiche The European Code of Conduct on Partnership (18/01/2013) (PDF - 60Kb)

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση 2014 (PDF - 332Kb)

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 240 (07/01/2014) (PDF - 820Kb)

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/05/2021